ଘYTTଓ

傻逼祝你早日下地狱!!!!!!!!!!!!!!!!!!
跟傻逼同流合污不会有什么好下场!!!!!!!!!!!!!!!!!傻逼祸害人活该痛苦一辈子!!!!!!!!!!!!!!!希望你这臭傻逼不得好死

一生不喜欢与人抢,但该得到的也不会让